پرش لینک ها

استارتاپ‌ها

نوین صنعت وارش

تاریخ عقد قرارداد: 1401/9/30

نانو بسپار سپهر

تاریخ عقد قرارداد: 1401/8/10

گیتی پلاسما

تاریخ عقد قرارداد: 1401/9/20

کاری درای آسیا

تاریخ عقد قرارداد:1402/3/20

آوین پویان پالا آب

تاریخ عقد قرارداد: 1402/08/01

نانو طب بهنود

تاریخ عقد قرارداد: 1402/09/11

نانو دژ سپاهان

تاریخ عقد قرارداد: 1402/11/30